Home

Artikel 3 VwEU

Art. 3 VWEU - Artikel 3 Verdrag betreffende de werking van ..

Art. 3 VWEU - Artikel 3 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957 - Artikel 3 1. De Unie is exclusief bevoegd op de volgende gebieden:a. de douane-unie;b. de vaststelling van mededingingsregels die voor de werking van de interne markt nodig zijn;c. het monetair beleid voor de lidstaten die de euro als munt hebben;d. de. 3. De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van een evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu 3 De lidstaten coördineren hun economisch en werkgelegenheidsbeleid overeenkomstig de in dit Verdrag gestelde nadere regels, die de Unie bevoegd is vast te stellen

3 De Raad stelt bij besluit bijzondere procedures vast die waarborgen dat de op de begroting van de Unie opgevoerde kredieten voor de dringende financiering van initiatieven in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, met name voor de voorbereiding van de in artikel 42, lid 1, en artikel 43 bedoelde missies, snel beschikbaar komen Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen: EG-verdrag) (VwEU) - Hoofdinhoud De gewijzigde versie is in 2009 van kracht geworden. In het VwEU staat wat de bevoegdheden zijn van de Europese Unie, en op welke manier de Europese Unie die bevoegdheden kan uitoefenen Artikel 3 Recht op menselijke integriteit 1. Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit. 2. In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name worden nageleefd: Š de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde regels

Art. 3 VEU - Artikel 3 Verdrag betreffende de Europese ..

 1. Artikel 3. 1. De Unie is exclusief bevoegd op de volgende gebieden: a) de douane-unie; b) de vaststelling van mededingingsregels die voor de werking van de interne markt nodig zijn; c) het monetair beleid voor de lidstaten die de euro als munt hebben
 2. Artikel 3. De rechters zijn vrijgesteld van rechtsvervolging. Met betrekking tot hetgeen zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan, gezegd of geschreven, blijven zij deze immuniteit genieten ook nadat zij hun ambt hebben neergelegd. Het Hof van Justitie kan, in voltallige zitting, de immuniteit opheffen
 3. gen, - voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemersverenigingen, e
 4. gen wordt beoogd of totstandgebracht, betrekt de Autoriteit Consument en Markt bij haar besluit of een vergunning is vereist, tevens de criteria van artikel 6, eerste en derde lid
 5. Resultaten 1 - 24 van 3043 voor - artikel 3 vweu - in 0.224726915359497 seconden. Bevoegdheden Europese Unie Parlement & Politiek - De Europese Unie houdt zich bezig met vele onderwerpen. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie vastgelegd in de Europese verdragen
 6. gen boeten of dwangsommen op te leggen bij niet-naleving van de verplichtingen krachtens haar.
 7. 3. Als verenigbaar met de interne markt kunnen worden beschouwd: a) steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waarin de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst en van de in artikel 349 bedoelde regio's, rekening houdend met hun structurele, economische en sociale situatie

Artikel 108 VWEU na artikel 107 VWEU doen!: Op grond van artikel 108(3) VWEU moet de gemeenteraad de steun aanmelden bij de Commissie (notificatieplicht) en mag het de steun niet toekennen voordat de Commissie heeft geoordeeld dat de steun verenigbaar is met de interne markt (stand-still verplichting) Op basis van artikel 107(3)(c) van het VWEU kunnen lidstaten voorzien in acute liquiditeitsbehoeften van bedrijven en ze ondersteunen in faillissement vanwege de COVID-19-uitbraak. Steun op basis van dit artikel is bedoeld om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken 3. Wanneer een lid van de Raad van oordeel is dat een in de leden 1 en 2 bedoelde richtlijn afbreuk zou doen aan fundamentele aspecten van zijn strafrechtstelsel, kan hij verzoeken dat het ontwerp aan de Europese Raad wordt voorgelegd

wetten.nl - Regeling - Verdrag betreffende de werking van ..

 1. Art. 82 VWEU - Artikel 82 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957 - Artikel 82 1. De justitiële samenwerking in strafzaken in de Unie berust op het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken en beslissingen en omvat de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op de in lid 2 en in artikel 83.
 2. Art. 263 VWEU - Artikel 263 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957 - Artikel 263 Het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat de wettigheid na van de wetgevingshandelingen, van de handelingen van de Raad, van de Commissie en van de Europese Centrale Bank, voorzover het geen aanbevelingen of adviezen betreft, en van de handelingen van het Europees Parlement en.
 3. Art. 114 VWEU - Artikel 114 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957 - Artikel 114 1. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 26. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de.

Video: wetten.nl - Regeling - Verdrag betreffende de Europese ..

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 108 lid 3 VWEU heeft rechtstreekse werking6. De bepaling werkt (zodoende) rechtstreeks door in de nationale rechtsorde. Een ieder kan in beginsel een beroep doen op het artikel. Het is niet geheel onomstreden, wanneer precies moet worden aangemeld als bedoeld in artikel 108 lid 3 VWEU. 1 25 februari 2013, LJN: BZ2265 3. De Commissie wordt van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte gebracht, om haar opmerkingen te kunnen maken. Indien zij meent dat zulk een voornemen volgens artikel 107 onverenigbaar is met de interne markt, vangt zij onverwijld de in het vorige lid bedoelde procedure aan LIJST GENOEMD IN ARTIKEL 38 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE - 1 - - 2 - Nummers van de naamlijst van Brussel Omschrijving der goederen Hoofdstuk 1 Levende dieren Hoofdstuk 2 Vlees en eetbare slachtafvallen Hoofdstuk 3 Vis, schaal-, schelp- en weekdiere Art. 3 lid 2 VWEU CIE CIE van mening dat NL inbreuk maakt op (met name) artikel 3 lid 2 VWEU door de BIT met SLW na toetreding van die EULS in haar geheel van kracht te laten blijven. Igs 18-06-2015 MROA 29-09-2016 BZK Kolom voor de Kamer 2016/2089 BZK RL 2010/31 CIE CIE van mening dat NL systeem niet voldoet aan vereisten artt. Art. 3 lid 2 VWEU CIE CIE van mening dat NL inbreuk maakt op (met name) artikel 3 lid 2 VWEU door de BIT met SLW na toetreding van die EULS in haar geheel van kracht te laten blijven. Igs 18-06-2015 MROA 29-09-2016 BZK Zaak nr dept Grondslag Actie Inhou

Artikel 267 (oud artikel 234 VEG) Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen. a) over de uitlegging van de Verdragen, b) over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, de organen of de instanties van de Unie Verordening 2790/99 inzake ―de toepassing van artikel 81, lid 3 EG-Verdrag [huidig artikel 101(3) VWEU] op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen‖2. Zij wordt verder aangevuld door bijhorende richtsnoeren inzake verticale beperkingen3

Mededingingsrecht in de digitale economie

Artikel 3. De rechters zijn vrijgesteld van rechtsvervolging. Met betrekking tot hetgeen zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan, gezegd of geschreven, blijven zij deze immuniteit genieten ook nadat zij hun ambt hebben neergelegd. Het Hof van Justitie kan, in voltallige zitting, de immuniteit opheffen Art. 3 lid 2 VWEU NL CIE van mening dat NL inbreuk maakt op (met name) artikel 3 lid 2 VWEU door de BIT met SLW na toetreding van die EULS in haar geheel van kracht te laten blijven. Igs 18-06-2015 MROA 29-09-2016 EZ 2012/2089 EZ RL 92/43 CIE CIE verwijt NL niet aan zijn verplichtingen te voldoen om. 3 Een ieder die is gearresteerd of gedetineerd, overeenkomstig lid 1.c van dit artikel, moet onverwijld voor een rechter worden geleid of voor een andere magistraat die door de wet bevoegd verklaard is rechterlijke macht uit te oefenen en heeft het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld Dit toepassingsbereik komt overeen met artikel 3, eerste lid, van richtlijn 95/46 Ingevolge artikel 8, derde lid, van het Handvest en artikel 16 van het VWEU moet op de verwerking van persoonsgegevens toezicht worden gehouden door onafhankelijke autoriteiten.. Evenals een elektronische gekwalificeerde handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronisch transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) hebben een geavanceerde elektronische.

Zeitungsartikel zum 10-Jährigen | Hundeschule Anni WarfenWelche Fähigkeiten Unternehmen für die Plattform-Ökonomie

5 Voor de toepassing van dit artikel, artikel 3.23 en artikel 3.24 is sprake van exploitatie van een schip, indien de belastingplichtige: a. in Nederland in belangrijke mate het beheer verricht van het schip, het schip de vlag voert van een van de lidstaten van de Europese Unie of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en de. Wat ten slotte het in artikel 3 van Protocol nr. 8 EU gestelde vereiste betreft dat de toetreding artikel 344 VWEU geheel onverlet laat, stelt de Commissie dat de omstandigheid dat de toetreding van de Unie tot het EVRM volgens artikel 1, lid 3, van het ontwerpakkoord voor de lidstaten geen Unierechtelijke verplichtingen ten aanzien van het EVRM en de Protocollen erbij in het leven roept. krachtens artikel 25 VWEU aan bod komen. 3 Zie ook artikel 21, lid 2, van het Handvest van de grondrechten. 4 Deze bepaling doet geen afbreuk aan de bijzondere bepalingen in de Verdragen. 5 Zaak C-322/13 Grauel Rüffer. Deze zaak betrof het gebruik van het Duits voor de burgerlijke rechtbanken in de Italiaanse provincie Bolzano 3 De artikelen 44a, 47a, 47b, 47c en de paragrafen 3.5.2 en 3.5.3 van deze wet alsmede artikel 4 van de Ambtenarenwet 2017 zijn van overeenkomstige toepassing op de Politieacademie, met dien verstande dat: a. voor de toepassing van artikel 47c en de paragrafen 3.5.2 en 3.5.3 onder bevoegd gezag wordt verstaan: Onze Minister, en. b

Het Gerecht is bevoegd bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen (artikel 267 VWEU) inzake specifieke in het statuut bepaalde aangelegenheden (artikel 256, lid 3, VWEU). Aangezien er in het statuut echter geen bepalingen in die zin zijn opgenomen, is het Hof van Justitie bij uitsluiting bevoegd bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen Deze criteria staan in artikel 6, derde lid, Mw en artikel 101, derde lid, VWEU. Naast de algemene uitzondering van het derde lid van de artikelen 6 Mw en 101 VWEU, bestaan er ook uitzonderingen voor bepaalde groepen verticale overeenkomsten 6 Op 10 december 1998 heeft Sun krachtens artikel 3 van verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari 1962, Eerste verordening over de toepassing van de artikelen [81 EG] en [82 EG] (PB 1962, 13, blz. 204), een klacht ingediend bij de Commissie. 7 In. artikel [101(3) VWEU] is voldaan, [].47 artikel volgens die van toegang'.48 erder regelgeving ontbrak,49 spelersmakelaars wel of van de onthef artikel VWEU] [...]'.50 102 gelijkbare conclusie.51 analyse en par l'accès e e justifi ées. 52 Engelgeer I en Engelgeer II zaken Ien IIop no payverbod op) payhun Gedragsregels. ARTIKEL 34 VWEU Dr. B.J. van Leeuwen, universitair docent Europees Recht, Rijksuniversiteit Groningen HvJ 19 oktober 2016, zaak C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung eV/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, ECLI:EU:C:2016:776 Trefwoorden: Artikel 34 VWEU, vaste verkoopprijzen, verkoopmodaliteiten, artikel 36 VWEU

mededingingsrecht wanneer dit overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003 wordt toegepast. Het toepassen van verschillende regels inzake de privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor inbreuken op artikel 101 of 102 VWEU en voor inbreuken op het nationale mededingingsrecht die in dezelfd Overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1/2003 zijn rechterlijke instanties van de lidstaten verplicht om, wanneer ze het nationaal mededingingsrecht toepassen op door artikel 102 VWEU verboden misbruiken, ook artikel 102 VWEU toe te passen Verder wil ik opmerken dat art. 30 VWEU ziet op tarifaire belemmeringen: dit zijn beperkingen van het vrij verkeer van goederen die te maken hebeen met het heffen van een geldelijke last. Art. 34 en 35 VWEU zien op non-tarifaire belmmeringen: dit zijn beperkingen van het vrij verkeer van goederen die niet zien op geldelijke lasten maar wel op een andere manier het vervoer van goederen tussen.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 mei 2015 om 21:27. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk betrof onder artikel 34 VWEU. De tweede vraag richtte zich op de rechtvaardiging van een mogelijke beperking: kon Duitsland zich in dit geval beroepen op het doel om een gelijkmatige geneesmiddelenvoorziening van de bevolking in heel Duitsland, en dan met name in lande-lijke gebieden, te waarborgen? 3. Par. 78 van het Arzneimittelgesetz De Europese interne markt (ook wel eengemaakte, gemeenschappelijke markt, Europese binnenmarkt of eenheidsmarkt genoemd) is de grootste interne markt ter wereld. Het is een ruimte zonder binnengrenzen, waarbinnen economische productiefactoren (goederen, personen, diensten en kapitaal) zich vrij kunnen bewegen en omvat een regime dat verzekert dat de mededinging niet wordt vervalst 3) en 1997 (4) heeft vervangen. 2. Het Verdrag van Lissabon wijzigt artikel 228 van het EG-Verdrag, thans artikel 260 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), om het daarin bepaalde in tweeërlei opzicht te versterken. 3. Allereerst schrapt het Verdrag van Lissabon in de procedure van artikel 260, lid 2, (het vroeger economie, criminaliteit, immigratie/asiel, milieu. artikel vweu. artikel exclusieve bevoegdheden van de unie, staten hebben al hun bevoegdheden overgedragen aan. Aanmelden Registreren; Verbergen. Antwoorden week 1 Antwoorden van de werkgroepopdrachten van week 1 . Universiteit / hogeschool

3 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010 - 2011 MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE IN HET EUROPEES MEDEDINGINGSRECHT: DE INTEL-CASE Is een hervorming van het beleid inzake artikel 102 VWEU verr Artikel 106(2), VWEU stelt: Ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang vallen onder de regels van de Verdragen, met name onder de mededingingsregels, voor zover de toepassing daarvan de vervulling van hun bijzondere taak niet verhindert van artikel 107, lid 1, VWEU . 1 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Ontwerpmededeling van de Commissie betreffende het begrip staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU Inhoudsopgave 1. 3 2. De begrippen onderneming en economische activiteit. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland.... 1,8 2 0 +2 vnl 38.209 0,4 - - - piratenpartij 35.478 0,3 - - - artikel hoorcollege mededingingsrecht artikel 106 en 107 vweu (overheden die de medediging beperken) schets van art. 106 en 107 vweu artikel 106 vweu (speciaal voo

Vertalingen in context van vweu en artikel in Nederlands-Engels van Reverso Context: Dit quotum wordt overeenkomstig het VWEU en artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 aan de lidstaten toegewezen Ook moet volgens artikel 288 VWEU het Nederlandse stelsel het resultaat van de richtlijn realiseren, ongeacht die inrichting. En het niet vergoeden van niet-gecontracteerde behandelaars in het buitenland is een belemmering, omdat daarmee het toestemmingsvereiste gewoon weer wordt ingevoerd

Loozen, E. (2010). Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU: een beslismodel.In Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU: een beslismodel Boom Juridische Uitgevers Dit artikel geeft aan dat iedere Nederlander in principe bij de overheid kan werken als hij of zij aan de gestelde eisen voldoet. 2. Formele toelichting . Elke Nederlander heeft recht op gelijke benoembaarheid in openbare dienst (artikel 3) Zaak C-439/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 13 oktober 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d'appel de Paris — Frankrijk) — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, (Artikel 101, leden 1 en 3, VWEU — Verordening (EG) nr. 2790/1999 — Artikelen. Een overeenkomstig artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 3 en 5, artikel 10, leden 3 en 6, artikel 13, lid 2, artikel 18, lid 9, artikel 19, artikel 20, lid 2, artikel 22, leden 3, 4 en 5, artikel 23, leden 4 en 7, artikel 24, leden 2 en 3, artikel 26, lid 3, en artikel 27, lid 10, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het noch Europees Parlement noch de Raad.

Artikel om mit projekt i Lokalavisen Østerbro « Sneum on

Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta Het arrest Rewe-Zentral AG/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, meestal aangeduid als het arrest Cassis de Dijon, is een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 februari 1979 (zaak 120/78) die betrekking heeft op het vrije verkeer van goederen, en het begrip maatregelen van gelijke werking.. In deze zaak ontwikkelde het Hof ook de jurisprudentiële rule. (b) Is artikel 24, lid 3, TPD2, op grond waarvan lidstaten een categorie tabakswaren of aanverwante producten onder bepaalde omstandigheden kunnen verbieden, ongeldig, omdat artikel 114 VWEU geen geschikte rechtsgrondslag is? (c) Zijn de volgende voorschriften ongeldig, omdat artikel 114 VWEU geen geschikte rechtsgrondslag is De Relatieve Rechtstreekse Werking Van Artikel 108 Lid 3 Vweu (22-03-13) De recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het besluit tot onteigening van effecten en vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap SNS REAAL N.V. en de naamloze vennootschap SNS Bank N.V. en tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen bij SNS REAAL blijkt een mooie.

In artikel 17 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt aan de EU een juridische verplichting opgelegd om een open, transparante en regelmatige dialoog te voeren met kerken, religieuze verenigingen en levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties 5.3 Rol van de Microsoft zaak in de toekomstige toepassing van artikel 102 lid b VwEU 71 Bronnenlijst 73 Bijlagen: 7 De klacht, op grond van artikel 102 van het VWEU, 3. Vooral deze markten evolueren constant, een machtspositie vandaag kan morgen van weinig betekenis zijn (zie het geval MySpace in de Verenigde Staten). Kan het opleggen van erg hoge boetes alleen maar wegens vermeend misbruik van machtspositie,. Artikel 263 VWEU is aldus de bekrachtiging van de jurisprudentie van het Hof in de zaken 320/81, 294/83 en 70/88. Het Parlement kan ten slotte voorafgaand advies van het Hof inwinnen over de verenigbaarheid van internationale overeenkomsten met het Verdrag (artikel 218 VWEU). Verzoekschrifte

Cara Melihat Pemberitahuan Transaksi di BCA Mobile

EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Le

Besluit van de Europese Commissie van 18 juli 2018 met betrekking tot een procedure onder artikel 102 VWEU en artikel 54 van de EER-overeenkomst (zaak AT.40099 - Google Android) Mr. A.A.J. Pliego Selie Mr. A.A.J. (Alvaro) Pliego Selie is advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer te Amsterdam Zoekresultaat: 53 artikelen. U heeft gezocht op x. Alle samenvattingen uitklappen. Covid-19: De mededingingsregels tijdens de Covid-19-crisis: een flexibel instrument voor de bescherming van de interne markt: Tijdschrift: Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 5-6 2020: Trefwoorden.

EUR-Lex - 12012M/TXT - EN - EUR-Le

Artikel 136 van het Reglement Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Esteban González Pons, Roberta Metsola namens de PPE-Fractie Betreft: Hoge migratiedruk aan de grenzen van Griekenland en behoefte aan noodmaatregelen (artikel 78, lid 3, VWEU Resultaten 1 - 24 van 2612 voor - artikel 4 vweu - in 0.206014156341553 seconden. 1,8 2 0 +2 vnl 38.209 0,4 - - - piratenpartij 35.478 0,3 - - - artikel . Bemiddelingscomité Parlement & Politiek - In het kader van de gewone wetgevingsprocedure waarbij de Raad van de Europese Unie en.

EUR-Lex - 12008E101 - N

In artikel 109 Btiv staat een verwijzing naar artikel 55b lid 3 Woningwet. In dit artikel staat namelijk Het reglement, bedoeld in artikel 55b, derde lid, van de wet, is het voorbeeldreglement van Aedes vereniging van woningcorporaties. De opzet van de klachtencommissie is aan verandering onderhevig Artikel 3 Gelijke benoembaarheid; Artikel 4 Kiesrecht; Artikel 5 Petitierecht; Artikel 6 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging; omschreven in artikel 49 VWEU. Artikel 51 zondert daarvan' werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag' in de betreffende staat uit De belangrijkste artikelen van de VwEU kort uitgewerkt. Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je zoekopdracht

wetten.nl - Regeling - Mededingingswet - BWBR000869

Artikel 36 VWEU Er is een directe relatie van artikel 36 VWEU met artikelen 34 en 35 VWEU. Deze laatste artikelen bepalen dat kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten verboden zijn. Deze twee artikelen regelen daarmee het beginsel van het vrije verkee H.C.F.J.A. de Waele . Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 8 juli 2019, zaak C-543/17, ECLI:EU:C:2019:57 Artikel 3.38 was zo geformuleerd dat er in het zesde lid ten onrechte geen sprake was van een verplichting om een voorziening voor luchtverversing voor een toiletruimte en voor een badruimte te hebben. Met de wijziging in Stb. 2013, 75, is duidelijk gemaakt dat zowel een toiletruimte als een badruimte een dergelijke voorziening moeten hebben Opiumwet Artikel 3 Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid: a binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; b te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken o Artikel 3.4. De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.3, zesde lid, van het besluit wordt berekend door: waarin: x = het aantal ramen, deuren en kozijnen van een bouwwerk: Un = de warmtedoorgangscoëfficiënt van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068: A

YaGooBle.COM: artikel 3 vweu

Artikel 3.6. Tijdelijke bouw. Naar Nota van toelichting; Naar aansturingsartikel; Toon leden van toepassing en grenswaarden voor artikel 3.6; 1. Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 dB of dB(A) lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau In art. 3 Gw wordt het grondrecht gekoppeld aan de nationaliteit. Het artikel geldt alleen voor Nederlanders en dus niet voor iedereen die zich in Nederland bevindt. Bij de Grondrechten - ofwel de Grondwetsartikelen 1 t/m 23 - komt dit verder alleen voor in art. 4, art. 19 lid 3 en art. 20 lid 3 Gw (3) Redactioneel; Jaar (26) 2020 (31) 2019 (34) 2018 (26) 2017 (30) 2016 (33) 2015 (27) 2014 (37) 2013 (26) 2012 (27) 2011 (23) 2010 (1) 2009; Zoekresultaat: 321 artikelen. U heeft gezocht op x. Alle samenvattingen uitklappen. Covid-19: De mededingingsregels tijdens de Covid-19-crisis: een flexibel instrument voor de bescherming van de interne.

KOMPILASI YOU DON'T SAY | REKA IMAJI

Art. 132 lid 3 VWEU - Artikel 132 lid 3 Verdrag ..

University of Groningen Vaste verkoopprijzen voor medicijnen beoordeeld onder artikel 34 VWEU van Leeuwen, Barend Published in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht DOI: /NtER Artikel 3.49. In dit artikel zijn voorschriften gesteld betreffende de luchtsnelheid van de ventilatielucht, met het doel tochtverschijnselen tot een minimum te beperken. Dit voorschrift is niet voor een verblijfsruimte gegeven Artikel 3.50. Met de eisen betreffende de regelbaarheid van de ventilatievoorziening is beoogd de gebruikers van de gebruiksfunctie de mogelijkheid te geven zelf de voorziening op de gewenste stand in te stellen. Er dient een nulstand te zijn BJu Tijdschriften is een online tijdschriftenplatform van Boom uitgevers Den Haag (Boom juridisch, Boom criminologie, Boom bestuurskunde en Eleven International publishing Artikel 3.13 van het Arbobesluit gaat over deuren, beweegbare hekken en andere doorgangen. Ga verder naar Arbobesluit artikel 3.13 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl

EUR-Lex - 12008E107 - N

Wereldwijde omzet semiconductors groeide in 2020 met 7,3%; Rubriek: 346 VWEU. Artikelen servitization. 12 januari 2021 0 CBS onderzoekt de waarde van data. 12 januari 2021 0 Cottonwood Technology Fund participeert in investering van 157 miljoen in waterstofbedrijf BayoTech Artikel: De nieuwe Europese privacywetgeving: stand van zaken bijna twee jaar na Commissievoorstel: Tijdschrift: Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 10 2013: Trefwoorden: gewone wetgevingsprocedure, artikel 7 en 8 Handvest, gegevensbescherming, verhouding EU-VS, onafhankelijk toezicht: Auteurs: Mr. H. Hijmans: Samenvatting. Artikel 4:3 BW. Van rechtswege onwaardig zijn om uit een nalatenschap voordeel te trekken: . Hij die onherroepelijk veroordeeld is ter zake dat hij de overledene heeft omgebracht, heeft getracht hem om te brengen, dat feit heeft voorbereid of daaraan heeft deelgenomen Artikel 3.4. Naar aansturingsartikel; Toon leden van toepassing en grenswaarden voor artikel 3.4; 1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk afwijken van de karakteristieke geluidwering, bedoeld in artikel 3.2, tot een niveau dat maximaal 10 dB(A) lager ligt Zoekresultaat: 47 artikelen. U heeft gezocht op x. Jaar 2012 x. Alle samenvattingen uitklappen. Article (without peer review) Staatssteunrecht gerelativeerd - Het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste bezien in het licht van staatssteunrecht: Tijdschrift: Netherlands.

Bouwrecht, de staatssteunthematiek van markt en overheid in de toepassing van artikel 107 lid 1 VWEU: van particuliere marktdeelnemer tot publieke marktintervenieerder [BR 2015/90] Leiden Repository Lid 3 schrijft voor dat ten minste ëën maal per kwartaal de bewarings- en liquiditeitspositie van het kantoor moeten worden vastgesteld. Deze overzichten moeten worden bewaard. Daarnaast zal elk kantoor op elk moment een overzicht moeten kunnen verschaffen in het kader van een onderzoek als bedoeld in artikel 96 Wna dan wel op verzoek van het BFT in het kader van artikel 110 Wna in artikel 101(1) VWEU: een beslismodel Mr. drs. E.M.H. Loozen Onduidelijke rechtsnormen leiden tot rechtsonzekerheid. Voor het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU -alsook artikel 6(1) Mw -bestaat nog altijd geen eenduidig beoordelingskader. In dit proefschrift wordt ee Artikel: Cumulerende procedures en dubbele bestraffing De invloed van Europa op het ne bis in idem-beginsel in Nederland: Tijdschrift: Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 4 2017: Trefwoorden: ne bis in idem-beginsel, EVRM, Europese Unie, dubbele bestraffing, criminal charge: Auteurs: Mr. A.C.M. Klaasse en Mr. J.N. de Boe

 • You Were Never Really Here recensie.
 • The fat rat windfall.
 • Winkels In der Fummer Tüddern.
 • Tv direct doesburg.
 • Garurumon.
 • Slaapkamer inrichten kasten.
 • Scania schaalmodellen.
 • TUI commercial.
 • MRSA screening.
 • Pokon kamerplanten voedingskegels.
 • Water vuur, aarde, lucht spel.
 • Bellewaerde Parking.
 • Edelsmeden starterspakket.
 • Bosch PTK 14 EDT.
 • PCOS miskraam.
 • Nikon wifi app.
 • Heracles reserves.
 • Foto spiegelen Samsung.
 • Kristallijne structuur doorzichtig.
 • Beste droogstrijkijzer.
 • Slanke knobbelhoren kopen.
 • Works Groupon.
 • Gru Despicable Me.
 • Bijenplanten lijst.
 • Dino Soerel dochter.
 • Tv meubel poten IKEA.
 • American Outfitters regenjas.
 • Shark Wheels.
 • Best sniper COD WW2.
 • Steigerhouten tafel bouwpakket.
 • Atelier toga.
 • Bibliotheek Breda heksenwiel openingstijden.
 • Okinawa taal.
 • Katharine Worsley.
 • Slakkenplaag zeeaquarium.
 • Brandwondenstichting rookmelder.
 • Webcam Test 2020.
 • Gucci heuptas heren.
 • Oude houten surfplank.
 • Afmetingen Skoda Octavia Combi 2020.
 • EF bestemmingen.