Home

Handelsregisterwet

Handelsregisterwet. Met de Handelsregisterwet 2007 wordt in het Nederlandse recht gedoeld op de Wet van 22 maart 2007, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen

Wetboek-online.nl Handelsregisterwet 200

 1. gen en rechtspersonen geregistreerd. Doelstellingen handelsregister. Doel van het handelsregister is drieërlei (art. 2 Handelsregisterwet): a. bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer
 2. Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophande
 3. Op 25 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophande
 4. Dit voorstel strekt tot versterking van de rechtszekerheid in het economisch verkeer en van de kwaliteit van het handelsregister. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 wordt de rol van de Kamer van Koophandel (KvK) versterkt bij de bestrijding van malafide praktijken in het handelsverkeer en worden de regels voor de ontbinding van rechtspersonen.
 5. Ondernemersplein. Informatie en advies van de overheid voor ondernemers. KVK is partner van Ondernemersplein
 6. gen, rechtspersonen en vestigingen moeten worden ingeschreven in het Handelsregister. De Handelsregisterwet is onderdeel van het stelsel van basisregistraties

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register Het voorstel is op 15 februari 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 maart 2007 als hamerstuk afgedaan Handelsregisterwet De Handelsregisterwet bepaalt wie zich in het handelsregister moeten laten inschrijven. Dat zijn, op een paar uitzonderingen na, alle ondernemingen en rechtspersonen, inclusief de bijbehorende nevenvestigingen (filialen, bijkantoren en andere gebouwen waar `duurzame` bedrijfsuitoefening plaatsvindt)

Nota standplaatsenbeleid 2011

Uit een mededeling op de site van de Eerste Kamer blijkt dat het voorstel op 25 juni jl. als hamerstuk is afgedaan. Voluit heet het wijzigingsvoorstel: Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen. Bij de Eerste Kamer is de volgende samenvatting te vinden: Dit voorstel strekt tot versterking va Handelsregisterwet 2007 een verplichting tot inschrijving van maatschappen opgenomen. Volgens art. 5, onderdeel b, Handelsregisterwet 2007 moeten ook vrije beroepsbeoefenaren die een onderneming drijven, bij voorbeeld een notaris, advocaat of arts, in het register worden ingeschreven Nederland. Het handelsregister wordt geregeld in de Handelsregisterwet, en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties.Aangezien de overheid deze basisregistraties verplicht moet gebruiken, hoeven ingeschrevenen nog maar eenmaal hun gegevens te verstrekken. De Basisregistratie ondernemingen is opgedragen aan de Kamer van Koophande Wijziging Handelsregisterwet 2007 i.v.m. de evaluatie en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen. Diverse wijzigingen van de Handelsregisterwet 2007 en Burgerlijk Wetboek, onder meer als gevolg van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007

Arresten - Rechtspersonenrecht 1: Arresten rn - R06291

Handelsregisterwet - Wikipedi

Handelsregisterwet 2007 - Lawyru

Handelsregisterwet. wet van 26 juli 1918 (Stb. 493, tekstpublikatie Stb. 1954, 557), zoals deze wet sindsdien is gewijzigd, met aantekeningen uit de parlementaire behandeling van de wijzigingswetten van 1971 en uitvoeringsvoorschrifte Wettelijke basis: Handelsregisterwet. Inwerkingtreding wet: m.i.v. 1 juli 2008 (nieuwe Handelsregisterwet). Wetsinformatie op website van de KvK. Verplicht gebruik en terugmeldplicht: Per 1 januari 2015 gefaseerd verplicht gebruik. Uiterlijk 1 januari 2021 is verplicht gebruik voor alle bestuursorganen een feit Handelsregisterwet 2007 De Handelsregisterwet 2007 die op 1 januari 2008 in werking is getreden regelt een basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Download wettekst Handelsregisterwet 2007. Doel Er is een handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen De eerste Handelsregisterwet dateert van 1921 en trad in werking samen met de Wet op de Kamers van Koophandel. Sinds de invoering van boek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW) gingen de Kamers van Koophandel naast het ondernemingsregister het Verenigingen- en Stichtingenregister bijhouden, hetgeen daarvoor sinds 1957 door het Ministerie van Justitie was gedaan Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is een bron van informatie voor veel ondernemingen. Als ondernemer is het van belang om de juiste informatie over uw eigen onderneming op te nemen, maar ook om het Handelsregister goed te gebruiken in de uitvoering van uw bedrijf

Staatsblad 2019, 280 Overheid

 1. Op 6 maart jl. is het voorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Handelsregisterwet die in 2012 heeft plaatsgevonden
 2. Handelsregisterwet van 8 februari 1996: Wij BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Handelsregisterwet op een aantal onderdelen in technische zin te herzien en daarbij tevens het stelsel van de wet ten behoeve.
 3. gen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genome
 4. gen, ongeacht de rechtsvorm moeten worden ingeschreven in het handelsregister dat gehouden wordt door de Kamer van Koophandel .De wet is van toepassing op alle onderne
 5. gen en rechtspersonen.. Inhoud. De Handelsregisterwet trad in werking op 1 januari 2008 en verving de Handelsregisterwet 1996. De wet bevat bepalingen omtrent de verplichte inschrijving in het handelsregister bij de Kamers van Koophandel
 6. Handelsregisterwet 200. - Hoofdinhoud. Dit is een beperkte versie. U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor. Dit wetsvoorstel werd op 5 augustus 2006 ingediend door de staatssecretaris van Economische Zaken,.
 7. g (en niet-onderne

Artikel 5. 1. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister is verplicht degene aan wie een onderneming toebehoort of, indien het de inschrijving betreft van een aan een rechtspersoon toebehorende onderneming, ieder der bestuurders van de rechtspersoon WET van 15 juni 1936 tot instelling van een handelsregister (G.B. 1936 no. 149) gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1937 no. 121, G.B Handelsregisterwet. Begrippen per onderwerp Algemeen Arbeidsrecht Bestuursrecht Bouwrecht Erfrecht Goederenrecht Huurrecht Incasso Insolventierecht Intellectueel eigendom Mediarecht Ondernemingsrecht Procesrecht Vastgoedrecht Verbintenissenrecht Begrippen per regelin Handelsregisterwet 2007 (Hrw 2007) (Overheid.nl) Financieel besluit handelsregister 2014 (Overheid.nl) Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) (Overheid.nl

Wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 200

Het is volgens de Nederlandse wet verplicht om als BV ieder boekjaar een financieel verslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel waar je ingeschreven staat in het Handelsregister. Waar, wanneer en waarom dit moet, lees je in dit artikel Handelsregister Download hieronder de Handelsregister formulieren Download hieronder de Richtlijnen registratie voor diverse ondernemingsvormen Benodigdheden voor inschrijving in het Handelsregister Model A voor een Naamloze Vennootschap met een enig oprichter-directeur-aandeelhouder [

KVK werkt aan een schaalbaar fundament waarmee het straks mogelijk is gegevens uit het Handelsregister sneller en beter te ontsluiten. Dit moet gebeuren met een tweede, gesynchroniseerde database. De eerste Handelsregisterwet dateert van 1921 en trad in werking samen met de Wet op de Kamers van Koophandel. Sinds de invoering van Boek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek gingen de Kamers van Koophandel naast het ondernemingsregister het Verenigingen- en Stichtingenregister bijhouden, hetgeen daarvoor sinds 1957 door het Ministerie van Justitie was gedaan Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld De Handelsregisterwet is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd; op 1 oktober 1997 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden en op 1 januari 1998 trad de nieuwe Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 in werking, die ook weer een wijziging van de Handelsregisterwet met zich bracht

Wijziging Handelsregisterwet 2007 en - Eerste Kame

Handelsregisterwet. De Nieuwe Handelsregisterwet (NHR) trad in juli 2008 in werking. Nieuwe groepen ondernemingen en rechtspersonen, waaronder gemeenten, moeten zich op grond van deze wet inschrijven in het Handelsregister, dé basisadministratie voor bedrijven en rechtspersonen Deze wet wordt aangehaald als: Handelsregisterwet, met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin zij zal worden geplaatst. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en het Burgerlijk Wetboek . Dit wetsvoorstel beoogt ter versterking van de rechtszekerheid in het economisch verkeer, de kwaliteit van het handelsregister te vergroten en de slagvaardigheid van de Kamer van Koophandel bij de uitvoering van de handelsregistertaak te verbeteren Handelsregisterwet. Deze stichting was in het handelsregister ingeschre-ven, doch meende, dat die inschrijving ten onrechte was gedaan, omdat zij geen onderneming had in de zin van de Handelsregisterwet, aangezien haar ieder oogmerk om winst te behalen ontbrak. Feitelijk had Recht

Aanbod. In het bovenstaande zoekvenster kunt u ons totale aanbod doorzoeken door een onderwerp (bijvoorbeeld cybercrime, omgevingsrecht of werkdruk), cursuscode, vakgebied etc. in te vullen Handle.net. http://hdl.handle.net/11370/a0394095-c121-433d-af9e-fc840fab0f5 De nieuwe Handelsregisterwet 2007 voorziet in een register van ondernemingen en rechtspersonen. De auteur staat in zijn commentaar uitvoerig stil bij de totstandkomingsgeschiedenis van de wet. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de context van de regelgeving en aan jurisprudentie. Ook de opgenomen uitvoeringsregelgeving is voorzien van nuttig commentaar

Handelsregisterwet wordt gewijzigd. 30 jul 2019. Op 25 juni 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat tot gevolg heeft dat de Handelsregisterwet 2007 op een aantal punten wordt gewijzigd. Het aangenomen wetsvoorstel is hier te vinden. De belangrijkste wijzigingen zien op Eind vorig jaar heeft het parlement de Handelsregisterwet 2007 aangenomen. De verwachte inwerkingtreding is 1 juli 2008. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet. Ten eerste zal een grote groep ondernemers die tot voor kort niet verplicht was om zich in te schrijven in het handelsregister, daartoe onder de nieuwe wet wel gehouden zijn. [ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen [] Artikel 37 []. De Handelsregisterwet (Stb. 1984, 353) wordt ingetrokken. Artikel 38 []. Opgaven ter inschrijving in het handelsregister en deponering van bescheiden ten kantore van het handelsregister, waartoe de verplichting ontstaat als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet, worden, voor zover betrekking hebbend op ondernemingen en rechtspersonen die.

Het register bevat locaties van zorgaanbieders waarin of van waaruit gedwongen zorg wordt verleend onder de Wet verplichte ggz of de Wet zorg en dwang. Deze wetten bepalen vanaf 1 januari 2020 waar en wanneer gedwongen zorg mag worden toegepast. Het is de verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder om locaties te registreren Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Diverse wijzigingen van de Handelsregisterwet 2007 en Burgerlijk Wetboek, onder meer als gevolg van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007. Daarnaast wordt een aantal onderwerpen geregeld die los staan van de evaluatie Wetsvoorstel wijziging Handelsregisterwet zorgt voor grotere rol KvK bij bestrijding fraude 09-03-2017 Maandag heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken een wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 ingediend bij de Tweede Kamer

Handelsregister - KV

Handelsregister (KvK) Wat is het en wat staat erin

De handelsregisterwet 2007 is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2018. De status van deze wet is: zeer goed. Klik hier voor meer informatie Dat staat in de wet die de Handelsregisterwet 2007 wijzigt en die in het Staatsblad is gepubliceerd. De wet treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking. Verder creëert dit voorstel een wettelijke basis voor de terugmelding van onjuistheden in niet-authentieke gegevens,. overtreding handelsregisterwet. Overtreden Handelsregisterwet melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. De Handelsregisterwet voor ondernemingen en rechtspersonen is er ter bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer, voor de verstrekking van gegevens van algemene, feitelijke aard omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen ter bevordering van de. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet dat in maart 2017 bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Handelsregisterwet die in 2012 heeft plaatsgevonden. Verder ontstaat een we

Over het Handelsregister - KV

 1. 'Besluit Tweede Kamer over handelsregisterwet is onbegrijpelijk' Jan Fred van Wijnen 11 juni '19. Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail. Bewaar artikel in Mijn Nieuws
 2. gen en rechtspersonen. Het register is niet alleen een bron van informatie voor particulieren, maar fungeert tevens als basisregistratie voor de overheid, die de aangewezen gegevens in het Handelsregister niet nogmaals bij de individuele onderne
 3. gen en rechtspersonen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b of c, van de Handelsregisterwet 2007 winnen toereikende, accurate en actuele informatie in en houden deze bij, over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn, met inbegrip van gedetailleerde gegevens over de doo
 4. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Wij kondigden de komst daarvan al enige tijd geleden aan.. De belangrijkste wijziging is dat vanaf nu ook vrije beroepsbeoefenaren (zoals advocaten, notarissen en artsen) en hun samenwerkingsverbanden (die maatschappen heten) in het handelsregister moeten worden ingeschreven
 5. Sinds maart 2017 is een wijziging van de handelsregisterwet in behandeling bij de Tweede Kamer. Het voorstel beoogt de kwaliteit van de handelsregisterinformatie te versterken. Verder worden een a

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Handelsregisterwet 2007

 1. Inschrijven bij de KvK: zo werkt het Handelsregister. Elke startende ondernemer moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)
 2. gen en rechtspersonen die in Nederland gevestigd zijn, zich moeten inschrijven in het register. Het niet naleven van deze verplichting is een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten (WED). In d
 3. Opmerkingen met betrekking tot de regeling. De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 9 sptember 2009, gepubliceerd in P.B. 2009, no. 51, en in werking getreden op 26 september 2009
 4. gen staan geregistreerd die deelnemen aan het economisch verkeer. Inschrijving is verplicht op grond van de Handelsregisterwet
 5. gen en rechtspersonen in Nederland

Handelsregisterwet - 2 definities - Encycl

Hoe definieer je een lokaal bedrijf voor je

Wijziging Handelsregisterwet 2007 door Eerste Kamer

Handelsregisterwet 2007: het handelsregister als

Op 6 maart jl. heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken een wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 ingediend bij de Tweede Kamer. Naar aanleiding van een evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 in 2012 worden er diverse wijzigingen voorgedragen van de Handelsregisterwet, waarbij ook de rol van de Kamer van Koophandel (KvK) wordt versterkt [ Nieuwe Handelsregisterwet en -besluit per 1 juli 2008 Vanaf 1 juli 2008 dienen alle in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen te zijn ingeschreven in het handelsregister. Misschien denkt u: dat is toch niets nieuws? Maar dan vergist u zich Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Trouw Deze Handelsregisterwet moet leiden tot meer gemak voor de ondernemer en een forse vermindering van de administratieve lasten. Aptroot is van mening dat het voorliggende wetsvoorstel niet voldoet en vele hiaten laat zien. 1. De verantwoordelijkheid over de basisregistratie is slecht geregeld. 2

Handelsregister - Wikipedi

 1. Eerste Kamer akkoord met wijziging Handelsregisterwet. De Eerste Kamer heeft ingestemd met diverse wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Handelsregisterwet in 2012. De KvK mag signalen die duiden op malafide handelen actief door gaan geven aan toezichthouders en opsporingsinstanties
 2. Handelsregisterwet . 11 april 2019 Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Rondetafelgesprek. Ingeklapt downloaden. Download dit debat. Video (mp4) Wanneer u een video downloadt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Leave this field blank . Ingeklapt embedden. Embed dit deba
 3. g Eerste Kamer (10/07) treedt de gewijzigde Wwft per 25/7 2018 in werking. Projectplan wordt opgesteld en voor gelegd aan ACB
 4. Een maatschap is voor zelfstandige tandartsen en juristen een voor de hand liggende rechtsvorm. In deze checklist lees je alle voor- en nadelen van een maatschap en waar je verder nog rekening mee moet houden

1) (Hregw) staatsrecht: wet van 8 februari 1996 houdende bepalingen m.b.t. het handelsregister. Daarin o.a. opgenomen bepalingen over. van Kooten, T 2009, ' De positie van kerkgenootschappen in de handelsregisterwet 2008: een gemiste kans? ', Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, vol. 2009, no. 3, pp. 13-27 Het UBO-register is op 27 september 2020 ingevoerd. Wat betekent dit voor u als ondernemer? Lees het in dit artikel Klik voor het raadplegen van informatie over de rechtstoestand van percelen Het databankenrecht beschermt tegen het opvragen of hergebruiken van een groot deel van de data (de gegevens) in de databank.De data (de gegevens) die in de databank staan, zijn als 'verzameling' beschermd door het databankenrecht. Dit recht ligt bij de producent van de database. De databank is automatisch beschermd als u de databank maakt. U hoeft hier niets voor aan te vragen. De.

KvK mocht inschrijving VvE-bestuurder weigeren. De Kamer van Koophandel heeft terecht de inschrijving van een VvE-bestuurder in het handelsregister geweigerd. Dat bepaalde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven eind vorig jaar.De Kamer van Koophandel (KvK) mag de inschrijving van een bepaald feit namelijk weigeren, als zij 'gerede twijfel' aan juistheid daarvan heeft In de Arbeidsomstandighedenwet - of kortweg: de Arbowet - staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007. 29 mei 2019 Plenair debat. Ingeklapt downloaden. Download dit debat. Video (mp4) Ondertitelingsbestand (srt) | 10:59 - 13:56 | 162 KB . Wanneer u een video downloadt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Leave this field blank . Ingeklapt embedden De nieuwe Handelsregisterwet 2007 schaft de lijdelijke positie van de Kamers van Koophandel af. Dientengevolge is ook art. 23 Hregw 1996 afgeschaft. Schrijver vraagt zich af hoe ver de onderzoeksplicht van de Kamers van Koophandel reikt, met name bij de inschrijving van de beëindiging of van het in liquidatie voortbestaan van de rechtspersoon ‎Handelsregisterwet van 22 maart 2007 Informatie geldend op 01-03-2012 Nederlan

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de

Handelsregisterwet en Ministerie van Justitie en Veiligheid · Bekijk meer » Rechtspersoon Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt We hebben de volgende expertises in huis: Familierecht, Arbeidsrecht, Vastgoedrecht, Ondernemingsrecht en Aansprakelijkheidsrecht. We can work it out In Nederland gaat het bij soortgelijke juridische constructies om bij overeenkomst, of samenstel van overeenkomsten, tot stand gebrachte fondsen zonder rechtspersoonlijkheid, niet zijnde ondernemingen als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007, waarin de deelnemers vermogen bijeenbrengen dat voor gezamenlijke rekening wordt belegd of anderszins wordt aangewend ten behoeve van de UBO's van dat.

Kamerstuk 34687, nr

Wijziging Handelsregisterwet. door Rogier Dahmen | aug 30, 2015 | Geen onderdeel van een categorie. Op 21 augustus 2015 is een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft om in de toekomst de deponering van jaarrekeningen uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden Op de agenda staat de wijziging van de Handelsregisterwet, waardoor de Kamer van Koophandel (KvK) de eigenaar wordt van alle data in het handelsregister

Art. 25 Hrw 2007 - Artikel 25 Handelsregisterwet 2007 ..

Prof. Mireille van Eechoud sprak op 11 april 2019 in de Tweede Kamer tijdens een Rondetafelgesprek van de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de wijziging in de Handelsregisterwet. De discussie is hieronder terug te zien. De schriftelijke inbreng van Prof. van Eechoud is hier te lezen

Verplichte opgaven Ondernemingsrecht onderwijsweek 1 tm 6ONTWERPBESLUIT I Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2012Wat moet er nou wel en niet in een e-mail handtekeningOprichting kerkgenootschap: hoe doe ik dat en waar moet ik
 • Pal v prijs.
 • Temperatuur morgen.
 • AH bezorgen gratis.
 • Tractor tekeningen om te kleuren.
 • Humane Wetenschappen Antwerpen.
 • Casablanca bezienswaardigheden.
 • Verkoop pelletkachels.
 • Diego Alonso.
 • Minnie Mouse versiering action.
 • Donorkind alleenstaande moeder.
 • Vaderlandse Geschiedenis Leiden.
 • Bellen via wifi hollandsnieuwe.
 • Bistro Bels Genk menu.
 • Lied de zee.
 • Mooie schriften A4.
 • Maatschappelijke stage betekenis.
 • Naroma eetlustremmer.
 • Russische salie verplanten.
 • Hello Fresh gratis box proberen.
 • L12 schaal basisonderwijs.
 • Bijenkorf Evenementen.
 • Natuurlijke shampoo Holland en Barrett.
 • Hoe denken slanke mensen.
 • Belgische vrouwelijke rapster.
 • Eerste keer kus.
 • Apart hotel Delden.
 • Blauw oog na val op hoofd.
 • Zoeken in bestanden.
 • Politie fluitje.
 • Best audio editor.
 • Heracles reserves.
 • Metos vaatwasser.
 • Sims 4 bundle pc.
 • Wood design by Tomasucci.
 • Primo rapper.
 • Tarifa Marokko.
 • Cc eenheid.
 • Dolf de Vries IMDb.
 • IC chip.
 • Hoeveel hoekpunten heeft een piramide.
 • ITunes overzetten naar nieuwe Mac.