Home

Basismodel meldcode

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Er is een Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode opstellen. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk. Aan dit basismodel is een voorbeeld van een meldcode toegevoegd om te laten zien hoe een meldcode er. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet Basismodel meldcode. Stap 1 t/m 5, met afwegingskader in stap 4. Meldcode Stappenplan. STAP 1: Breng signalen in kaart Breng signalen in kaart die je zorg bevestigen of ontkrachten Aan dit basismodel is een voorbeeld van een meldcode toegevoegd om te laten zien hoe een meldcode er zou kunnen uitzien. Het basismodel bestaat uit vier delen: Deel één beschrijft het doel, de reikwijdte en de functies van het basismodel meldcode Basismodel Meldcode. Het Basismodel Meldcode is bedoeld als leidraad bij het maken van een meldcode. Voor meer informatie over de afwegingskaders, kunt u het basisdocument 'Het afwegingskader in de meldcode' lezen. Hulpmiddelen voor managers. Begint u als manager met invoering van een meldcode? Met deze checklist weet u zeker dat u alle stappen heeft geze

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is verbeterd. Wat betekent de meldcode voor jou? Nuttige informatie en het laatste nieuws over de meldcode. De meldcode helpt jou als professional zorgvuldig te handelen. De 5 stappen van de meldcode geven aan wat je moet doen Basismodel Meldcode De overheid heeft het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Sectoren en branches hebben dit voorbeeld vertaald naar hun achterban. Instellingen en organisaties op hun beurt maken een vertaling naar hun werkpraktijk:. Afwegingskader: de Meldcode is verbeterd. De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Lees mee Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geactualiseerde versie 2016 Inleiding. Dit basismodel is geschreven voor de functiona- rissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode opstellen Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | 8 basismodel meldcode naar verwachting goed aan bij inmiddels vertrouwde werkwijzen in het veld3. Algemene termen Vanwege het brede bereik van het basismodel meldcode zijn termen als: organisatie, beroeps-kracht en cliënt, algemeen gehouden. De bedoe

Dit basisdocument is bedoeld voor beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de meldcode. Dit Basisdocument helpt beroepsgroepen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader Basismodel meldcode omzetten in eigen meldcode-protocol. Verschil meldrecht - meldplicht. Meldcode. Het wettelijk vastleggen van een verplichte meldcode moet de professionals meer houvast geven bij het signaleren en het (zo nodig) melden van problemen, opdat het geweld stopt

Wie een meldcode gaat opstellen, kan het Basismodel meldcode gebruiken. Dit basismodel beschrijft in vijf stappen wat een beroeracht moet doen bij vermoedens van geweld. Een organisatie of zelfstandige beroepsbeoefenaar maakt de meldcode specifiek voor de eigen praktijk. Bijvoorbeeld door te benoemen wie de stappen moet doorlopen Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | 3 Inleiding Dit basismodel is geschreven voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode op gaan stellen. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk. Aan di

Samenvatting basis meldcode huiselijk geweld en

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Op de website van de Rijksoverheid is een basismodel te vinden, dat gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van een eigen meldcode. Verwijsindex risicojongeren (VIR) Soms zijn er zorgen over een jeugdige, maar zijn deze onvoldoende voor een melding bij veilig thuis Doorloop de stappen van de Meldcode . Stap 4 Wegen van het geweld of de kindermishandeling. Na de eerste drie stappen beschikt de beroeracht al over redelijk veel informatie: de beschrijving van de signalen die hij heeft vastgelegd, de uitkomsten van het gesprek met de cliënt en het advies van deskundigen

Basismodel Meldcode: De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld voor professionals. Het is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben. Professionals zijn verplicht met de meldcode aan de slag te gaan als zij signalen opmerken van huiselijk geweld en/of. het basismodel meldcode zijn termen als: organisatie [, sociaal werker en cliënt algemeen gehouden. De bedoeling is dat de meldcode voor de eigen organisatie of praktijk veel concreter is, door de sociaal werkers en de doelgroep specifieker te omschrijven en door nauwkeurig aan te geven welke sociaa Sinds 1 januari 2019 zijn de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De 5 stappen uit de meldcode blijven hetzelfde, maar het is nu een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid sluiten. Deze manier van kijken zat ook besloten in het oorspronkelijke 'Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling', waarbij de beroeracht in stap 5 gevraagd werd te beslissen tussen of 'hulp bieden/organiseren' of 'melden' (figuur 1). Hierbij geldt da

Melding huiselijk geweld: maak het verschil - ZorgenZ

De meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Professionals zijn wettelijk verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Met de Meldcode komen slachtoffers eerder in beeld en kan er eerder hulp ingezet worden

ActiZ Nieuws

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk op de website van de Rijksoverheid. Checklist invoering meldcode. Dit is een lijst met concrete resultaten van de invoering van de meldcode Basismodel Meldcode dient daarvoor als basismodel voor alle sectoren.4 De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale 1 Alink, L., IJzendoorn, R. van, Bakermans, M.,. Graag Alles Weten Over Een Voertuig? Vraag Eenvoudig En Snel Een Kentekenrapport Op! Meldcode Vinden? Eenvoudig een KM-standen check zodat u weet wat u koopt. Doe nu de check besloten om dit basismodel meldcode alvast bekend te maken zodat de praktijk zich op de wetgeving kan voorbereiden. 1. In de meldcode werken instellingen en scholen de volgende stappen uit: 1. in kaart brengen van signalen, 2. collegiale consultatie . 3. gesprek met de cliënt 4. weging en risicotaxatie 5. besluit tot hulpverlening en/of meldin

Protocollen die kinderen negeren - Augeo Actueel - Praten

Basismodel meldcode

 1. Wet, basismodel en meldrecht. De Wet Verplichte Meldcode Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken
 2. basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling geactualiseerd
 3. Alle leden van het NIP hebben de NIP beroepscode ondertekend. Daaruit volgt dat van je wordt verwacht dat je de stappen van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling volgt als je signalen krijgt over huiselijk geweld of kindermishandeling.; Psychologen zijn als beroepsgroep niet alleen verantwoordelijk voor het signaleren en het toepassen van de meldcode, maar ook nauw.
 4. g Bij het verstrekken van gegevens van een cliënt aan een ander, dus ook bij het doen van een melding aan Veilig Thuis, geldt als hoofdregel dat de beroeps­kracht zich inspant om toestem

Stap 3 van de meldcode houdt in: Zorg dat u met de ouders en/of het kind in gesprek gaat. In geval van twijfel of onzekerheid voert u dit gesprek samen met een collega. Bereid het gesprek goed voor en zorg voor duidelijke verslaglegging van de afspraken die u met kind/ouders heeft gemaakt in het gesprek. Aandachtspunten Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | 5 Inleiding Dit basismodel is geschreven voor de functiona-rissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode opstellen. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk. Aan dit basismodel is een. Meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang 2019 bevat een 5 stappenplan, inclusief afwegingskader. Er is een app meldcode kindermishandeling beschikbaar

Schoolgids Wildveld 2018 - 2019

Het basismodel meldcode is bedoeld als handreiking voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren bij het opstellen van een code voor de eigen organisatie of praktijk. Het basismodel is zo geschreven dat het met een aantal lichte ingrepen op maat kan worde Dit basismodel is gebaseerd op allerlei bestaande protocollen en meldcodes en is bedoeld als handreiking voor organisaties bij het opstellen van een eigen meldcode. Het basismodel is zo gemaakt dat het met een paar kleine aanpassingen op maat gemaakt kan worden voor een organisatie Augeo Actueel - Meldcode kindermishandeling AM- Over veilig opgroeien - Nr. 3 2016 Kindermishandeling samen aanpakken Augeo Magazine - Over veilig opgroeien - Nr. 2 2016 Augeo Magazine - Over veilig opgroeien - Nr. 1 2016 De meldcode aanpassen: kans of risico? Jaaroverzicht 2015 Pleegzorg: samen in.

De meldcode biedt handvatten voor de signalering, helpt bij de zorgroute en zorgt voor meer en betere meldingen bij Veilig Thuis. Hoe de meldcode werkt. Elke school werkt met een meldcode. Er is een toolkit met een landelijk basismodel meldcode, ondersteunend trainingsmateriaal, een checklist voor managers en risico-taxatie instrumenten Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling: Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding: Jaarlijks zijn tussen de 100.000 en 200.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Naar schatting is 45 % van de Nederlandse bevolking zelf ooit slachtoffer geworden van huiselijk geweld Samenvatting Basismodel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Voorbeeld 2 van de 8 pagina's. Bekijk voorbeeld Meld schending auteursrecht; Voorbeeld 2 van de 8 pagina's. In winkelwagen In winkelwagen Verkoper Volgen. barbaraenmyrthe Lid sinds 2.

Meldcode Versie oktober 2018 Pagina 4 van 27 1. Doel en functie van meldcode 1.1 Aanleiding voor het basismodel meldcode Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de We Basismodel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling blz. 3 Bijlage I. Relevante Bronnen blz. 8 Bijlage II. Signalenlijst blz. 9 . 2 Inleiding Sinds 01-07-2013 zijn alle beroerachten verplicht de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens. De meldcode is het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals die door het ministerie van VWS is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode bevat een stappenplan en een aantal voorschriften waar de organisatie aan moet voldoen Publicaties. Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld. Meldcode en meldplicht De meldcode vraagt van een professional zorgvuldig en actief handelen. En om zelf een afweging te maken. Het stappenplan van de meldcode biedt de beroeracht daarbij houvast. De meldcode geldt voor geweld in de relationele sfeer (tussen bewoners, familie, mantelzorgers). Voor medewerkers i

Meldcode onderwijs. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2013) bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het basismodel biedt een stappenplan voor het handelen bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Die stappen zijn: 1 in kaart brengen van signalen, 2 collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het meldpunt Veilig Thuis, 3 gesprek met de cliënt

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 1. De meldcode leidt u stap voor stap door het proces. Vanaf het moment dat u iets vermoedt tot aan het moment dat u eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. De vijf stappen van het basismodel meldcode in het kort: In kaart brengen van signale
 2. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2019: herziening i.v.m. aangepaste wetgeving Model maart 2015 vastgesteld . Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van OCW Diverse sites Rijksoverheid (www.meldcode.nl) het privacyreglement van de stichtin
 3. 4 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Basismodel meldcode; Huiselijk geweld en kindermishandeling; stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, december 2009 5 www.rijksoverheid.nl . Meldcode Montessori College Oost Pagina 6 2

Meldcode stappenplan - Auge

 1. Download 'Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Vanaf 2019 moet deze meldcode uitgebreid worden met een afwegingskader. Dit afwegingskader ondersteunt een beroeracht die vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
 2. De meldcode leidt u stap voor stap door het proces. Vanaf het moment dat u iets vermoedt tot aan het moment dat u eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. De vijf stappen van het basismodel meldcode in het kort: In kaart brengen van signalen; Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis Flevolan
 3. In de meldcode moeten in ieder geval vijf stappen zijn opgenomen. De vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u op de website rijksoverheid.nl. Vanaf 1 januari 2019 is het tevens verplicht om bij stap 4 en 5 van de meldcode een afwegingskader op te nemen
 4. Dit basismodel is geschreven voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode op gaan stellen. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betrefende organisatie of praktijk. Aan dit basismodel is een voorbeeld van een meld­ code toegevoegd om te laten zien hoe ee
 5. De Meldcode 'kindermishandeling en huiselijk geweld' is een uitgave door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Van de apotheker wordt verwacht dat hij, op basis van de goede zorg die hij levert aan de patiënt

Video: Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelin

Basismodel meldcode Iedere organisatie en zelfstandige professional die werkt met ouders en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Daarin moeten in ieder geval de volgende vijf stappen staan: In kaart brengen van signalen. Overleggen met een collega - Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, versie 2016 - Geldende wetgeving - Het Vlaggensysteem, Movisie en Sensoa 2010 - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang inclusief bijbehorende handleiding, 2013 - Voorbeeldprotocol van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen (LVAK), 201

Wat is de meldcode? - Auge

Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (sinds 2013) verplicht beroerachten, ook onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode. Iedere organisatie en zelfstandig werkende beroeracht die werkt met ouders en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Uitgangspunt daarvoor is het Basismodel meldcode. Daarin staan de volgende vijf stappen: In kaart brengen van signalen. Overleggen met een collega

Tips voor een goed gesprek - Auge

Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie werken met de verbeterde meldcode. De meldcode is verbeterd doordat er in stap 4 en 5 van de meldcode gewerkt wordt met een afwegingskader De app 'Meldcode kindermishandeling' is speciaal voor beroerachten en medewerkers uit de kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en het onderwijs (po, vo en mbo). De app is laagdrempelig en praktijkgericht. Met deze app kun/vind je: - de stappen uit de officiële meldcode kindermishandeling inclusief afwegingskader doorlopen - informatie m.b.t. In het basismodel meldcode is toegelicht welke 5 stappen in elk geval in de meldcode moeten staan. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem bij die afweging houvast

Basismodel+meldcode - meldcode - StudeerSne

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroerachten om een meldcode te hebben en het gebruik daarvan te bevorderen. De meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van. Basismodel voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling inleiding Dit basismodel1 is geschreven voor functionarissen binnen Friese instellingen, organisaties of praktijken die een meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op gaan stellen. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt voo Meldcode.nu kindermishandeling beschermende en risicofactore

Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het basismodel biedt een stappenplan voor het handelen bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Die stappen zijn: 1 in kaart brengen van signalen, 2 collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis, 3 gesprek met de cliënt het basismodel meldcode: Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Betreffend basismodel is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bedoeld voor alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kindere De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang is gebaseerd op het basismodel meldcode: Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Betreffend basismodel is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bedoeld voor alle sectoren waar vanui Basismodel meldcode. Iedere organisatie en zelfstandig werkende beroeracht die werkt met ouders en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Uitgangspunt daarvoor is het Basismodel meldcode. Daarin staan de volgende vijf stappen: In kaart brengen van signalen Basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De beroeracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten

Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en

Protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindemishandeling 5 1.3 Functie Protocol Het basismodel meldcode is bedoeld als handreiking voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren bij het opstellen van een code voor de eigen school. Het protocol sluit aan bij de Wet op de jeugdzorg. Daarbij wordt bij de term kindermishandelin Dit basismodel is gebaseerd op allerlei bestaande protocollen en meldcodes en is bedoeld als handreiking voor organisaties bij het opstellen van een eigen meldcode. Het basismodel is zo gemaakt dat het met een paar kleine aanpassingen op maat gemaakt kan worden voor de eigen organisatie Het basismodel meldcode (www.meldcode.nl) is een richtlijn voor het opstellen van een eigen code voor uw organisatie of instelling. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Bijlagen R Bronnen tie om een eigen meldcode vast te stellen en te hanteren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2009 een intersectoraal basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Dit basismodel kan worden aangepast aan de specifieke situatie van werksoorten en professionals. Het grot

Werken met de meldcode - Kindermishandeling NJ

Betreffend basismodel is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bedoeld voor alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kinderen wordt gewerkt. Bij Kinderopvang Papendrecht zijn de pedagogisch medewerkers geschoold voor het werken met de meldcode en wij hebben tevens een aandachtsfunctionaris in dienst Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het basismodel biedt een stappenplan voor het handelen bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Die stappen zijn: 1. in kaart brengen van signalen; 2. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld e Er is een Landelijke Basismodel meldcode te vinden: klik hier. Op pagina 30 en 31 staat een voorbeeld, dat je kunt gebruiken en aanpassen. Wil je een training? Er is een geaccrediteerde e learning training = zie de website. Ongeveer 3 uur tijdsinvestering (eigen) meldcode. DOOR maakt wel gebruik van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en 3 Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies Basismodel meldcode Het basismodel biedt een stappenplan voor het handelen bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Die stappen zijn: 1. in kaart brengen van signalen, 2. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het AMK of het Steunpunt Huiselijk Geweld

het algemene basismodel voor meldcode die het ministerie van VWS heeft opgesteld in samenwerking met vele partijen; het protocol Kindermishandeling Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam; het voorbeeldprotocol gezondheidszorg ontwikkeld door de LVAK; Iedere organisatie in de hulpverlening is verplicht een eigen meldcode te hebben De meldcode beschrijft in stappen wat bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige of leraar moet doen. In het basismodel meldcode wordt toegelicht welke 5 stappen in elk geval doorlopen moeten worden bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Stap 1: in kaart brengen van signalen basismodel meldcode aangepast voor de eigen beroepsgroep. Deze aangepaste meldcodes voor de eigen beroepsgroep functioneren als beroepsnorm. De veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld beoogd de randvoorwaarden ziekenhuisbreed helder te maken voor signalering en aanpak van dit geweld Basismodel meldcode De wet bepaalt dat iedere organisatie en zelfstandig werkende beroeracht die werkt met ouders en/of kinderen een eigen meldcode moet ontwikkelen. Kalisto en haar scholen gebruiken daarvoor het Basismodel meldcode uitgewerkt in het online handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld voor basisscholen:.

 • Doel functieprofiel.
 • Online programma software.
 • Hitkrant special.
 • Harzer kanarie geluiden.
 • Oudste luchthaven ter wereld.
 • Bistro Oud Zuilen.
 • Kwaliteit DeWalt gereedschap.
 • Super 8 scanner.
 • Rug ontharen Den Haag.
 • Verschil UNO en UNO Junior.
 • Lara Stone relatie.
 • Sportfiets.
 • Crack Windows 10 password.
 • Kunststof wastafelblad.
 • 聖旗 ジャンヌ.
 • Hoe oud is Zuko.
 • Paxiscope lite review.
 • Scarecrow Vampire Fangs.
 • Proxy site list.
 • Supreme drop time amsterdam.
 • IKEA keukenplanner.
 • Tweede levensbehoefte.
 • Schotse collie wandeling.
 • Crossover instellen luidsprekers.
 • Psycho educatie trauma.
 • Skikleding heren 2019.
 • Donut haar hema.
 • Bamboe accessoires keuken.
 • Krav Maga wiki.
 • Lamp met touch dimmer.
 • Over de toonbank gaan afkorting.
 • Defensie nieuw materieel.
 • Color Whist.
 • Gru Despicable Me.
 • Doornroosje disneyland.
 • Van Bommel boekenkast.
 • Kalkoenfilet met champignonroomsaus.
 • Heesters kopen.
 • Baby zit steeds aan hoofd.
 • Lord Nelson thee Lidl.
 • Frances Shand Kydd.